top of page

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

กรุงเทพ เมืองสวรรค์ของการชอปปิ้งและวิกฤตขาดพื้นที่สีเขียวติดอันดับโลก: Recreational Mountains

Project title: Recreational Mountains

Designed by: SolidSprout

* This project is featured on designboom. *

* This project is featured on Flipboard. *


ผลงานการออกแบบแนวคิดชิ้นนี้มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้คนหันมาสนใจปัญหาและร่วมกันค้นหาทางออกในการจัดสรรพื้นที่เมือง ที่ต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการใช้พื้นที่เพื่อผลทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่เพื่อการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (พื้นที่สีเขียว)


น่าตกใจไม่น้อยเมื่อมองดูการจัดสรรพื้นที่ของกรุงเทพ ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าจำนวนมากถึง 127 แห่ง ในขณะที่พื้นที่ใช้สอยเพื่อการพักผ่อนเชิงสุขภาพประเภทสวนสาธารณะมีเพียง 36 แห่งเท่านั้น ตัวเลขจำนวนห้างสรรพสินค้ามีจำนวนมากกว่าสวนสาธารณะถึงเกือบ 4 เท่า สิ่งนี้กำลังบอกอะไรเรา?


กรุงเทพ เป็นเมืองหลวงที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยที่สุดติดอันดับโลก เมื่อเทียบกับเมืองหลวงของประเทศอื่น เช่น โซล ฮ่องกง นิวยอร์ก ปารีส โตเกียว และกวางโจว องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เมืองใหญ่ๆ ต้องมีพื้นที่สีเขียวมากกว่า 9 ตารางเมตร/คน แต่กรุงเทพมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยเพียง 3.5 - 6.2 ตารางเมตร/คน การเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพจะทำได้โดยวิธีการใดบ้าง เมื่อเรากำลังเผชิญกับความแออัดของประชากร และผู้คนต่างต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เราคงไม่อาจละทิ้งพื้นที่สีเขียวได้ เพราะจากงานวิจัยหลายชิ้นต่างชี้ไปในแนวทางเดียวกัน ว่าพื้นที่สีเขียวช่วยทำให้ผู้คนในเมืองมีสุขภาพจิตที่ดี ออกกำลังกายกันมากขึ้น และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อและโรคที่เกิดจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ข้ออ้างที่ว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีพื้นที่จำกัดและไม่มีที่เหลือพอสำหรับการสร้างสวนสาธารณะนั้นอาจฟังไม่ขึ้น เพราะในขณะที่การเรียกร้องให้สร้างสวนสาธารณะนั้นแทบจะไม่ถูกรับฟัง เรากลับพบว่าการสร้างห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ๆ กลับทำได้อย่างรวดเร็ว และไร้แรงเสียดทานใดๆ จริงอยู่ที่สวนสาธารณะคงไม่อาจทดแทนฟังก์ชั่นของห้างสรรพสินค้า แต่ความเหลื่อมล้ำในการจัดสรรพื้นที่สำหรับสิ่งปลูกสร้างทั้งสองชนิดนี้ก็ทำให้เราพอจะมองเห็นได้ว่า กรุงเทพกำลังจะมุ่งหน้าไปในแนวทางใด และอะไรคือแรงขับเคลื่อนในการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยของกรุงเทพในขณะนี้SolidSprout Co., Ltd.

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Comments


bottom of page