อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ข้อความสำคัญในคำขวัญวันแม่ 2563

ถอดรหัสการออกแบบคำขวัญวันของไทยภายใต้การเรียงร้อยประโยคอย่างเป็นระเบียบ มีอะไรที่แฝงมาในแต่ละคำและแต่ละวลี เป้าหมายของการสร้างคำขวัญนั้นอาจไม่ใช่แค่เพียงเพื่อจรรโลงใจ แต่คือการบ่มเพาะค่านิยมบางอย่างให้แก่ผู้รับสาร

การออกแบบค่านิยม

ข้อความในคำขวัญมักสะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่เกิดคำขวัญนั้น ตัวอย่างเช่นในปี 2557 เมื่อเกิดรัฐประหาร คำขวัญวันแม่ก็ได้สื่อสารถึงการรู้จักหน้าที่ของตนเองและช่วยกันลดแรงกดดันที่จะทำให้เกิดความเสียหาย หลังจากนั้นในช่วงปี 2558-2562 ก็ได้มีกระแสที่ค่อนข้างสอดคล้องไปในทางเดียวกันคือการส่งเสริมเรื่อง “ความสามัคคี”


ในปี 2563 คำขวัญวันแม่แห่งชาติมีสาระสำคัญที่ต่างออกไปเล็กน้อย แม้จะมีการใช้คำเพื่อสื่อสารถึงอารมณ์ที่เปราะบางซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของคำขวัญวันแม่แห่งชาติที่เคยใช้มาทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำว่า “รัก” และการบ่งบอกถึงความเหนื่อยยากทั้งทางใจและกายของแม่โดยเปรียบเปรยผ่านการปลูกต้นไม้ “รดความรัก” และ “พรวนความดี” ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งคุณสมบัติของแม่ผู้ทำหน้าที่ชี้แนะและสั่งสอนลูกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของการตีความความเป็นแม่ในแบบไทยและเอเชีย โดยในปีนี้ได้ชี้ชัดเจนว่าแม่สอนให้ลูกมี “คุณธรรมให้รักษา” และเชื่อมโยงมาถึงการ “แทนคุณค่าของแผ่นดิน” ซึ่งในปีนี้ได้ถูกทำให้เป็นหมุดหมายสำคัญของการเติบโตเป็น “ผู้ใหญ่” ของลูก การตีความ “แผ่นดิน” ในสังคมไทยมักให้ความหมายว่าเป็นประเทศไทยซึ่งสวนทางกับแนวคิดสากลที่ได้ขยายไปสู่การไร้พรมแดนหรือการเป็นพลเมืองโลก (global citizenship) ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตีความของผู้รับรู้ในพื้นที่นั้นๆ


:: คำขวัญวันแม่ในปีอื่นๆ ::


2557 : “รักเรียนรู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคีคือ ลูกที่ดีของแม่”


2558 : “ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นดินแม่ ฝากลูกไทยรวมใจภักดิ์รักดูแล เพื่อมอบแก่หลานเหลนไทยไปชั่วกาล”


2559 : “สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง”


2560 : “สอนให้ลูกเรียนรู้สู้ปัญหา จนเติบใหญ่ แข็งแกร่ง เพื่อเป็นกำลังไทย ให้แข็งแรง”


2561 : “เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย”


2562 : “เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า เพราะพระคุณเลิศล้ำฟ้าจะหาไหน เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ”


2563 : “รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.