อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

คู่มือ UN พัฒนาองค์กรให้ยั่งยืน

ทิศทางการพัฒนาองค์กรถูกย่อยให้เข้าใจง่าย ด้วยสัญลักษณ์และสื่อที่วันนี้อยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้องค์การสหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) ตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2030 โลกของเราจะต้องเข้าสู่การพัฒนาอย่างยืนได้อย่างเต็มรูปแบบ (The 2030 Agenda for Sustainable Development) และในวันนี้ความมุ่งมั่นตั้งใจดังกล่าวก็ได้ถูกแปลงให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยคู่มือที่พัฒนาโดย 'The New Devision'


ตั้งแต่ปี 2015 UN ได้เผยแพร่หลักการดังกล่าวให้บริษัทและองค์กรต่างๆ ทั่วโลกสามารถนำไปใช้พัฒนาหน่วยงานของตนเองได้อย่างเสรี โดยพัฒนาเป้าหมายความยั่งยืนเพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นทั้งหมด 17 เป้าหมาย ซึ่งมีชื่อเรียกย่อว่า SDGs (Sustainable Development Goals)


การออกแบบเพื่อการลงมือทำของทุกคน

ทุกวันนี้การทำงานของหน่วยงานด้านความยั่งยืนของ UN กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกนำไปใช้จริงโดยหน่วยงานทั่วโลก และก็น่าชื่นใจที่หลายองค์กรทั้งภาครัฐและบริษัทเอกชนต่างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการในการดำเนินงานและกิจกรรมของตนเองเพื่อช่วยกันดูแลโลกให้น่าอยู่ขึ้น และไม่ลืมที่จะส่งต่อบอกเล่าความเปลี่ยนแปลงของตนเองโดยอ้างอิงถึง SDGs


นับเป็นความสำเร็จของ UN ที่สามารถทำให้แนวคิดที่เป็นนามธรรมสามารถเข้าไปนั่งในใจของหน่วยงานทั่วโลกได้ ความสำเร็จดังกล่าวคงต้องให้เครดิตแก่กลไกเบื้องหลังที่ช่วยแปลงข้อมูลที่ยากและซับซ้อนให้กลายเป็นสัญลักษณ์และสื่อที่เข้าใจได้ง่าย ช่วยเชื่อมต่อเจตนารมณ์ที่ดีเข้าสู่การสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างกลมกลืนและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง กรณีนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญที่ทำให้เห็นว่าการเชื่อมต่อหน่วยงานด้านนโยบายกับกลไกและคนทำงานด้านการออกแบบเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ความตั้งใจของหน่วยงานสามารถสื่อสารสู่สาธารณชนได้อย่างชัดเจนและส่งผลขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงตามความตั้งใจได้

เรียนรู้และพบกับคู่มือ UN SDGs ที่ https://sustainabledevelopment.un.org/ และ https://store.thenewdivision.world/


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.