อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ตึกเรืออับปาง

ตึกแห่งนี้ทำให้สถาปัตยกรรมและศิลปะบรรจบกันอย่างแยกไม่ออกด้วยความร่วมมือของสถาปนิก (architect) กับประติมากร (sculptor) และการตัดสินใจที่จะสร้างแลนด์มาร์กที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งบนโลก ทำให้เกิดการออกแบบและก่อสร้างตึกที่จะมีความสูงมากที่สุดในกรุงปราก (Prague) สาธารณรัฐเช็ก (Czech Republic) พร้อมกับกระตุ้นให้คนหันมาสนใจกับการเปลี่ยนแปลงถอยหลังของโลก


ด้วยสภาพการถดถอยของภูมิอากาศและสภาพสังคมโลกที่กำลังแย่ลงทุกวัน David Černý ประติมากรชาวเช็กจึงออกแบบการสื่อสารที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์ของการล่มสลายของอารยธรรมมนุษย์ โดยมี ‘เรืออับปาง’ เป็นเครื่องมือ และเมื่อเขาได้จับมือกับสถาปนิกจาก Black N’ Arch (https://www.blacknarch.cz/) จึงทำให้เรืออับปางนี้ได้ขยายสเกลตามขนาดจริงและกลายร่างเป็นอาคารที่สะดุดตาและมีประโยชน์ใช้สอยครบถ้วน


การออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์

ตึกแห่งนี้มีชื่อว่า Top Tower ถูกออกแบบให้เป็นโครงสร้างของเรืออับปางที่ซ้อนแทรกอยู่กับอาคารหลักซึ่งทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัย สำนักงาน ร้านค้า และพื้นที่สำหรับการพักผ่อน ด้วยความสูง 135 เมตร ทำให้ตึกแห่งนี้จะกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความสูงมากที่สุดในประเทศ พร้อมกับทำหน้าที่กระตุ้นให้คนหันมาสนใจกับการรักษาสิ่งแวดล้อมก่อนทุกอย่างจะสายเกินไป


ผู้อยู่อาศัยและคนที่เข้ามาใช้งานในตึกแห่งนี้สามารถใช้โครงสร้างของเรืออับปางในการพักผ่อนและมีชั้นสำหรับการชมเมืองอยู่ที่ยอดบนสุด ตึกแห่งนี้ยังช่วยดูแลรักษาโลกด้วยการติดตั้งระบบเก็บกักน้ำฝนเพื่อนำน้ำมาใช้ภายในอาคาร อาคารแห่งนี้จะเริ่มก่อสร้างในปี 2021 และคาดว่าจะแล้วเสร็จให้เยี่ยมชมได้ในปี 2024 โดยตำแหน่งในการก่อสร้างจะตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการเดินทางเข้าเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวและคนในเมือง


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.