อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

8 มรดกโลกใหม่ของ UNESCO

UNESCO เพิ่มรายชื่อสิ่งปลูกสร้าง 8 แห่งของนักออกแบบสมัยใหม่เป็นมรดกโลกการปรับปรุงรายชื่อมรดกโลกล่าสุดขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้บรรจุรายชื่อของอาคารสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่ไว้หลายแห่ง และ 8 รายชื่อสถานที่มรดกโลกใหม่ครั้งนี้มาจากนักออกแบบชาวอเมริกัน Frank Lloyd Wright


การตัดสินใจของ UNESCO ครั้งนี้มาจากความเห็นว่า "ผลงานเหล่านี้ส่งแรงกระเพื่อมต่อสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ทั้งในด้านการเขียนแบบ รูปทรงที่ทำให้เป็นนามธรรม การใช้เทคโนโลยีและวัสดุสมัยใหม่ การเชื่อมโยงกับธรรมชาติ และการปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่" (These works exerted major influence on modern architecture in their open plans, abstraction of form, use of new technologies and materials, connection to nature and ability to adapt to modern living.)


การออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นนวัตกรรม

สิ่งสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการยินดีมอบชื่อ 'มรดกโลก' ให้แก่อาคารของ Wright โดยเทียบเท่ากับมรดกโลกอื่นๆ อย่างมหาวิหารมาชูพิกชู พีระมิดแห่งกีซา โอเปร่าเฮาส์ หรืออนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ คือการที่ผลงานของ Wright ทั้ง 8 แห่งนี้สะท้อนความเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่แข็งกระด้าง (organic architecture) และใช้วัสดุที่ลดเส้นแบ่งระหว่างภายในและภายนอกอาคาร (blurring boundaries between exterior and interior) จนส่งผลกระเทือนถึงวิธีคิดโดยรวมในวงการสถาปัตยกรรมของอเมริกันและยุโรป


ผลงานของ Wright ที่ได้กลายมาเป็นมรดกโลกประกอบด้วย 1) Fallingwater ที่ Pensilvania 2) Guggenheim Museum ที่ New York 3) Hollyhock House ที่ Los Angeles 4) Robbie House ที่ Chicago 5) Jacobs House ที่ Wisconsin 6) Taliesin ที่ Spring Green 7) Taliesin West ที่ Arizona และ 8) Unity Temple ที่ Illinois

ชมผลงานของ Wright ที่ https://www.savewright.org/


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.