top of page

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

สื่อออฟไลน์กับความใส่ใจในผู้บริโภค: MAN Truck & Bus Asia Pacific

ทำอย่างไรจึงจะสื่อสารเรื่องราวได้อย่างแข็งแกร่ง คำตอบคือการได้พบกันแบบตัวเป็นๆ


Design by: SolidSprout

Partner: MAN Truck & Bus Asia Pacific

Project title: MAN Truck & Bus Body Builder Days

Category: Brand & Media Design



แม้ในปัจจุบันการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ (online) อย่างเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (social media) จะเป็นช่องทางหลักของหลายๆ ธุรกิจ แต่การสื่อสารด้วยวิธีเหล่านี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพาตัวเองเข้าไปฝังลึกอยู่ในความทรงจำของผู้พบเห็น


เรื่องนี้ยกตัวอย่างได้จากการที่เราได้รับเกียรติร่วมงานกับ MAN Truck & Bus ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตรถสัญชาติเยอรมันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตรถขนส่งขนาดใหญ่มาอย่างยาวนาน และเมื่อมีการตัดสินใจขยายฐานการทำงานมาสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคโดยมีประเทศไทยเป็นฐานที่มั่น ตามมาด้วยการเปิดตัวกลุ่มสินค้าใหม่ที่ปล่อยเข้าสู่ตลาดของปีนี้ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือที่เราได้เข้าไปพัฒนาภาพลักษณ์ (identity) ของงาน และออกแบบสื่อชนิดออฟไลน์ (offline) ให้แก่ MAN Truck & Bus Asia Pacific


การออกแบบสื่อออฟไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การสื่อสารสินค้าหรือบริการในลักษณะที่มีการพบกันกับลูกค้าแบบตัวเป็นๆ หรือที่เรียกว่าแบบออฟไลน์ (offline) มักเป็นวิธีการที่บริษัททั่วไปละเลยเพราะคิดว่าการสื่อสารแบบออฟไลน์นั้นมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มค่า และหลงคิดไปว่าการสื่อสารแบบออนไลน์อย่างเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่ในความเป็นจริงแม้การสื่อสารแบบออฟไลน์จะดูล้าหลัง แต่กลับเป็นวิธีที่สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรได้มากอย่างคาดไม่ถึง


การทำงานของเรากับ MAN Truck & Bus Asia Pacific ครั้งนี้เริ่มต้นจากการจับเข่าคุยกันอย่างเข้มข้นจนเข้าใจเกี่ยวกับภาพลักษณ์และสารที่ต้องการสื่อ จากนั้นเราจึงร่วมพัฒนาโลโก้ (logo) ของงานพร้อมทั้งชี้ให้เห็นลักษณะของการจัดวางบนสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดวางโลโก้เดี่ยวบนเสื้อผ้า และรูปแบบการประกอบโลโก้เข้ากับชื่องานหรือกลุ่มสินค้า รวมไปถึงการพัฒนาแผ่นพับโบรชัวร์ (brochure) ป้าย และโรลอัพ (roll-up) ชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถเลือกคุณสมบัติและความคงทนได้ตามเป้าหมายและอายุการใช้งานในรูปแบบที่แตกต่างกัน ที่สำคัญคือกระบวนการออกแบบและการทำงานทั้งหมดนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ecological design process)


สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จและทำให้สื่อประเภทออฟไลน์ยังคงใช้งานได้ดีคือหลักการทำงานด้านจิตวิทยาของมนุษย์ เนื่องจากมนุษย์นั้นคุ้นเคย ชื่นชอบ และเชื่อใจสิ่งที่ 'มองเห็นและจับต้องได้' สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ชี้ไปในทางเดียวกันว่า 87% ของลูกค้าทั่วไปยอมรับว่าการตัดสินใจซื้อสินค้ามาจากการได้พบสินค้าในงานอีเวนท์ และกว่า 74% ก็พบว่าการแสดงสินค้าให้เห็นแบบจับต้องได้เป็นตัวการที่ทำให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกต่อสินค้า (เช่น ความรู้สึกชื่นชอบ ไว้วางใจ พอใจ) นอกจากนี้ การแสดงสินค้าและสื่อสารด้วยสื่อที่มาให้เห็นแบบตัวเป็นๆ ยังเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้ผลิตได้รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้บริโภค ทำให้เกิดการสื่อสารแบบ 2 ทาง ซึ่งช่วยพัฒนาสินค้าและบริการครั้งต่อๆ ไปให้ดียิ่งขึ้น และยังทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความห่วงใยที่มีให้กัน





SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม


เราใช้งานออกแบบเพื่อช่วยให้องค์กรและบุคคลต่างๆ สามารถลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกใบนี้

Comments


bottom of page