top of page

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

human connections design volunteer social impact social service designer pro-bono

Social-Design Connect

หนึ่งความต้องการ หนึ่งการเชื่อมต่อ หลายการแบ่งปัน

ด้วยความเชื่อมั่นในสังคมของการเกื้อกูล และการเปิดกว้างให้กับการแบ่งปันความเป็นไปได้ใหม่ๆ มาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่ไปด้วยกัน ด้วยการเชื่อมต่อ 'คนทำงานเพื่อสังคม*' กับ 'นักออกแบบอาสา'

SolidSprout ช่วยเชื่อมต่อความตั้งใจของคนทั้งสองให้มาบรรจบกัน โดย นักออกแบบอาสา จะช่วยพัฒนางานออกแบบในราคาที่สมเหตุผลหรืออาจไม่คิดเงิน (ในรูปแบบการบริการสังคม หรือ Pro-bono**) เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโปรเจคของสังคมในด้านต่างๆ ในขณะที่ คนทำงานเพื่อสังคม อาจให้เครดิตในงานแก่นักออกแบบหรือตอบแทนด้วยการสนับสนุนด้านเครือข่ายแก่นักออกแบบตามความเหมาะสม

หมายเหตุ: 

* 'คนทำงานเพื่อสังคม' หมายรวมถึง ชุมชนท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น องค์กรที่ทำงานโดยไม่แสวงผลกำไร (NGO) ผู้ให้บริการทางสังคม ผู้ให้การช่วยเหลือชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคม สตาร์ทอัพที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม บุคคลที่ต้องการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

** 'Pro-bono' เป็นลักษณะหนึ่งของการอาสาให้บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเองแก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ โดยมุ่งหวังให้เกิดผลที่ดีต่อสังคมโดยรวม ไม่ใช่การมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อผลผลิตหรือกำไรของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

เชื่อมต่อ...

คนทำงานเพื่อสังคม

...ร่วมแรง

X

นักออกแบบอาสา

ฉันคือ 'คนทำงานเพื่อสังคม'

ต้องการความช่วยเหลือจากนักออกแบบ

ฉันคือ 'นักออกแบบอาสา'

สนใจการทำงานเพื่อสังคม

social service volunteer bangkok designer pro-bono NGO
bottom of page