อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

Social-Design Connect

หนึ่งความต้องการ หนึ่งการเชื่อมต่อ หลายการแบ่งปัน

ด้วยความเชื่อมั่นในสังคมของการเกื้อกูล และการเปิดกว้างให้กับการแบ่งปันความเป็นไปได้ใหม่ๆ มาร่วมกันสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่ไปด้วยกัน ด้วยการเชื่อมต่อ 'คนทำงานเพื่อสังคม*' กับ 'นักออกแบบอาสา'

SolidSprout ช่วยเชื่อมต่อความตั้งใจของคนทั้งสองให้มาบรรจบกัน โดย นักออกแบบอาสา จะช่วยพัฒนางานออกแบบในราคาที่สมเหตุผลหรืออาจไม่คิดเงิน (ในรูปแบบการบริการสังคม หรือ Pro-bono**) เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโปรเจคของสังคมในด้านต่างๆ ในขณะที่ คนทำงานเพื่อสังคม อาจให้เครดิตในงานแก่นักออกแบบหรือตอบแทนด้วยการสนับสนุนด้านเครือข่ายแก่นักออกแบบตามความเหมาะสม

หมายเหตุ: 

* 'คนทำงานเพื่อสังคม' หมายรวมถึง ชุมชนท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่น องค์กรที่ทำงานโดยไม่แสวงผลกำไร (NGO) ผู้ให้บริการทางสังคม ผู้ให้การช่วยเหลือชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม กิจการเพื่อสังคม สตาร์ทอัพที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม บุคคลที่ต้องการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ

** 'Pro-bono' เป็นลักษณะหนึ่งของการอาสาให้บริการด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญของตนเองแก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ โดยมุ่งหวังให้เกิดผลที่ดีต่อสังคมโดยรวม ไม่ใช่การมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อผลผลิตหรือกำไรของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

1/1

เชื่อมต่อ...

คนทำงานเพื่อสังคม

...ร่วมแรง

X

นักออกแบบอาสา

ฉันคือ 'คนทำงานเพื่อสังคม'

ต้องการความช่วยเหลือจากนักออกแบบ

ฉันคือ 'นักออกแบบอาสา'

สนใจการทำงานเพื่อสังคม

social service volunteer bangkok designer pro-bono NGO

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.