อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

Crowd

Social Impact

"ผลกระทบทางสังคม" คือ ความเปลี่ยนแปลงหรือคุณค่าที่เกิดขึ้นแก่ชุมชนหรือต่อโลก โดยเป็นผลมาจากโครงการหรือกิจกรรมที่กำลังทำ

กระบวนการออกแบบกับผลกระทบทางสังคม

การระบุปัญหาที่ถูกต้องจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น กระบวนการออกแบบเริ่มต้นจากสิ่งที่ต้องการแก้ไขหรือต้องการพัฒนา แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการระบุรากของปัญหา โดยผ่านการค้นคว้าและการรวบรวมข้อมูล จากนั้นจึงใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเชื่อมต่อสิ่งที่อาจดูไม่เข้ากันให้กลายเป็นชุดทางเลือกที่ก้าวพ้นขีดจำกัดเดิม

Root Cause Analysis

Problem Statement

Data Collection

Research

Choice Regeneration

Resolution

เป็นตัวคุณที่มากกว่าเดิม

สังคมอาจไม่เปลี่ยนแปลงหากเราแต่ละคนยังคงเป็นเหมือนเดิม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโดยให้ความสำคัญกับจุดแข็งของคุณเอง และขยายทักษะของคุณ (และองค์กร) ให้ไกลขึ้นด้วยกระบวนการเรียนรู้ของเรา

การออกแบบ เพื่อจัดการกับปัญหา

เป้าหมายของการออกแบบไม่ได้จำกัดเพียงเพื่อความงามและการจรรโลงใจ แต่เป็นการบริหารทรัพยากรและให้ความสำคัญแก่ปัญหาที่อาจไม่เคยได้รับการดูแล จุดแข็งที่สำคัญของการออกแบบคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต

ค้นพบแรงบันดาลใจไปด้วยกัน !