top of page

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

บาลานส์ พื้นที่น้ำ-พื้นที่พืช

งานวิจัยพบ สวนพฤกษศาสตร์ทำให้เย็นมากกว่าสวนสาธารณะ


statistics for cooling efficiency

ศูนย์วิจัยอากาศสะอาดนานาชาติ (The Global Center for Clean Air Research - GCARE) มหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ สหราชอาณาจักร พบสัดส่วนการบาลานซ์ที่เหมาะสมระหว่างพื้นที่น้ำและพื้นที่พืช ที่จะช่วยให้ลดอุณหภูมิของเมืองได้สูงสุด


ในงานวิจัยมีการศึกษาวิเคราะห์สัดส่วนที่แตกต่างกันระหว่าง “พื้นที่สีฟ้า” ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่น้ำ และ “พื้นที่สีเขียว” ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ปลูกพืช ในสวนแบบต่าง ๆ พบว่าการจัดพื้นที่สวนแบบสวนพฤกษศาสตร์ (Botanical garden) ชนะเลิศในเรื่องของการลดอุณหภูมิได้เฉลี่ย 5 องศาเซลเซียส


ในขณะที่การออกแบบสวนสาธารณะส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญกับพื้นที่สำหรับการเดิน การออกกำลังกาย และพื้นที่สีเขียว โดยมีพื้นที่สีฟ้าเป็นส่วนประกอบเสริมเท่านั้น แต่ในสวนพฤกษศาสตร์กลับพบว่ามีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีฟ้าที่แทรกซึมอยู่ในบริเวณต่าง ๆ ของสวนในประมาณที่มากกว่า สวนพฤกษศาสตร์ยังมีชนิดพันธุ์พืชที่หลากหลายและหนาแน่น ไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินหลากชนิดที่อาศัยอยู่บนดินที่มีความชื้น ทำให้มีผลต่อการลดอุณหภูมิได้อย่างดี


นอกเหนือจากสวนพฤกษศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยลดอุณหภูมิ ยังมีสวนชนิดอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงรองลงมา ได้แก่ สวนชุ่มน้ำ (Wetland) สวนบนกำแพง (Green wall) ต้นไม้ที่ขนาบข้างถนน (Street tree) และสวนบนระเบียง (Balcony garden) ที่ได้คะแนนประสิทธิภาพในการลดอุณหภูมิตามมาติด ๆ


อ่านงานวิจัยต้นฉบับ: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666675824000262?via%3Dihub


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

ความคิดเห็น


bottom of page