อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

9 เหตุผลที่ธุรกิจของคุณควรใส่ใจกับผลกระทบทางสังคม

ในแต่ละชั่วโมงมีกิจการเกิดใหม่จำนวนมาก แต่ในทางสถิติพบว่ามีแนวคิดทางธุรกิจเพียง 1 ใน 10 เท่านั้นที่จะอยู่รอดและสามารถดำเนินกิจการได้ต่อเนื่อง เมื่อเราพูดถึงความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เรามักมุ่งเป้าไปที่วิธีบริหารจัดการ การพัฒนาสินค้าหรือบริการ และการศึกษาตลาด แต่ในโลกที่การแข่งขันมีความรุนแรงและเรียกร้องให้ธุรกิจต้องทำประโยชน์ที่มากกว่าเงินตรา ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนของกิจการจึงหนีไม่พ้นการสร้างผลกระทบทางสังคม


9 เหตุผลที่ธุรกิจของคุณควรใส่ใจกับผลกระทบทางสังคม

วันนี้ SolidSprout จะพาไปรู้จักกับการสร้างผลกระทบทางสังคม ว่ามีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ และจะสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนให้แก่ธุรกิจได้อย่างไร01

ดึงดูดนักลงทุน


นักลงทุนที่กล้าเสี่ยงมักยินดีจ่ายหนักให้แก่กิจการที่มีแนวทางการใช้จ่ายเงินที่สมเหตุสมผล ไม่ใช่เพียงแผนการใช้จ่ายและการควบคุมงบประมาณได้อย่างรัดกุมเท่านั้น แต่การวางแผนการใช้จ่ายที่ดียังครอบคลุมถึงการระบุถึงแผนการดูแลผลกระทบทางสังคมด้วย นักลงทุนส่วนใหญ่นิยมลงทุนกับกิจการที่มีการดำเนินงานทางสังคมที่ดีเพราะการดำเนินงานทางสังคมเป็นเครื่องช่วยยืนยันถึงความมั่นคงของบริษัท และยังช่วยประกันความเสี่ยงอื่นๆ ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้
02

ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้ธุรกิจ


การเป็นธุรกิจที่ให้ความใส่ใจต่อผลกระทบทางสังคมจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ด้านบวกและทำให้แบรนด์เป็นที่จดจำได้ เพราะความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญมาก การทำให้เกิดการรับรู้ด้านบวกเกี่ยวกับธุรกิจจึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยสร้างความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) และส่งผลดีต่อผลประกอบการในอนาคต03

ลดความเสี่ยงในระยะยาว


ผู้คนมีความต้องการที่แตกต่างกันและตั้งมาตรฐานด้านความพึงพอใจไว้แตกต่างกัน สินค้าและบริการชนิดหนึ่งๆ จึงอาจสร้างความไม่พึงพอใจแก่ลูกค้าได้เสมอ และความไม่พึงพอใจนั้นอาจขยายวงกว้างต่อเนื่องได้ สิ่งนี้เรียกว่าเป็น “การสะท้อนกลับด้านลบทางศีลธรรม” หรือ “Ethical Blowback” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่โซเชียลมีเดียกลายเป็นช่องทางที่ทำให้ทุกคนสื่อสารได้อย่างตรงไปตรงมาและสามารถส่งต่อหรือแชร์ความคิดเห็นถึงกันได้อย่างรวดเร็ว การเตรียมการป้องกันและการคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจัดการดูแลไว้ตั้งแต่แรก04

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง


เจ้าของธุรกิจที่ดีมักมีสายตากว้างไกลที่มองเห็นและสามารถเตรียมพร้อมให้กิจการสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนในอนาคตได้ เหตุผลเดียวที่องค์กรจำนวนมากดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมก็เพราะการดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้จะส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมได้ และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งให้เกิดผลตอบแทนที่ดีกลับมาสู่กิจการในอนาคต05

ลูกค้าและสังคมไว้วางใจ


ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และการให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ซื้อสินค้าหรือบริการได้ ผู้คนจำนวนมากพร้อมจะใช้จ่ายมากขึ้นหากทราบว่าสินค้าหรือบริการนั้นจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้เกิดผลดีด้านอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน บริษัทที่ให้ความใส่ใจกับสังคมและชุมชนมักได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากชุมชนรอบข้างและมักมีผลประกอบการที่ดีตามมาเช่นกัน นอกจากนี้ สื่อต่างๆ จำนวนมากยังยินดีทำข่าวให้ โดยบริษัทอาจไม่ต้องออกแรงเพิ่มเลย06

ดึงดูดพนักงานที่มีคุณภาพ


คนเก่งจำนวนมากยินดีทำงานให้องค์กรที่สามารถทำให้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับใหญ่ได้ หากบริษัทคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมจะยิ่งดึงดูดและเสริมพลังให้แก่พนักงานเหล่านี้ ทรัพยากรบุคคลจึงมีคุณค่ามากขึ้น สามารถผลักดันให้เกิดผลบวกได้มากขึ้น และหากองค์กรสามารถทำให้พวกเขาได้ใช้แรงบันดาลใจและความสามารถในทิศทางที่สอดคล้องกันได้ ความสำเร็จในระดับใหญ่ก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม07

ลดค่าใช้จ่าย


ข้อนี้อาจทำให้หลายคนรู้สึกแปลกใจ เพราะแผนก CSR (Corporate Social Responsibility) ในหลายบริษัทกำลังใช้เงินจำนวนมากโดยไม่ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัทเลย แต่การผนวกกิจกรรมทั่วไปของบริษัทให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่คำนึงถึงผลกระทบทางสังคมนั้นสามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องแยกแผนกออกไปอย่างนั้นเลย บริษัทอาจเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการลดใช้พลังงาน ลดการสร้างขยะ หรือแม้แต่การสื่อสารโดยตรงไปยังผู้บริโภคด้วยการลดการใช้หีบห่อที่ไม่จำเป็น08

พัฒนาคุณภาพพนักงาน


พนักงานมักมีความภาคภูมิใจหากได้ทำงานให้แก่องค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดี พนักงานที่มีความสุขย่อมทำให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งผลดีต่อการประกอบการ วัฒนธรรมขององค์กรในการคำนึงถึงผลกระทบทางสังคมยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเกื้อกูลกันระหว่างพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดความขัดแย้งและทำให้การดำเนินงานต่างๆ มีความราบรื่น09

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์


เพราะพนักงานรับรู้ว่าองค์กรของเขากำลังทำสิ่งดีๆ ให้เกิดแก่สังคมที่เขาใช้ชีวิตอยู่ จึงมีความเป็นไปได้สูงที่พนักงานจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและพร้อมจะแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยกันพัฒนาแนวทางการประกอบกิจการ พวกเขาทราบดีว่าผลประกอบการที่ดีจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่พวกเขาอยู่ และเนื่องจากความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่สำคัญของผู้นำในทุกระดับ การตัดสินใจดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางในการสร้างผลกระทบทางสังคมจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรได้
SolidSprout

#ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

#designforsocialimpacts


⚡ ติดต่อเรา : 061 491 8292

✅ Line : http://line.me/ti/p/~solidsprout (ID: solidsprout)

✉️ Email : info@solidsprout.com

🌎 เยี่ยมชมเว็บไซต์ : www.solidsprout.com

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.