อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

ปากกาจากตะกอนน้ำเสีย

แก้ปัญหาขยะปากกาพลาสติกที่ใช้ไม่หมด และยังนำกากน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์Garrett Benisch นักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม จาก Pratt Institute ในนิวยอร์ก พัฒนาปากกาที่ทำจากกากตะกอนน้ำเสีย โดยนำมาเป็นส่วนประกอบทั้งในส่วนที่เป็นตัวด้ามและน้ำหมึกของปากกา โดยใช้ชื่อว่า 'Sum Waste' (http://www.sumwaste.com/)


กากตะกอนน้ำเสีย (biosolids) เป็นผลพลอยได้จากการบำบัดน้ำเสียซึ่งปกติแล้วจะถูกทิ้งไปอย่างไร้ราคา หรืออย่างดีที่สุดก็ถูกนำไปทำเป็นปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดินในการเพาะปลูกพืช แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Benisch ในครั้งนี้ทำให้กากตะกอนน้ำเสียกลายเป็นสิ่งของที่มีราคา และยังช่วยลดขยะพลาสติกที่เกิดจากปากกาที่ใช้ไม่หมด


การออกแบบคุณค่าจากสิ่งไม่มีคุณค่า

ปากกาด้ามนี้เกิดจากการร่วมมือระหว่างนักออกแบบกับหน่วยงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมของเมือง (Department of Environmental Protection) โดยกนำกากตะกอนน้ำเสียมาปรับปรุงจนได้สารที่ชื่อว่า Polyhydroxyalkanoate หรือ PHA ซึ่งมีความแข็งตัวแต่ยืดหยุ่นคล้ายพลาสติก และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายในเวลาประมาณ 2 เดือน


Benisch ใช้ PSA ที่ผลิตจากกากตะกอนน้ำเสียมาใช้เป็นวัสดุหลักของด้ามปากกา ในขณะที่น้ำหมึกของปากกาก็เกิดจากการนำกากตะกอนน้ำเสียมาทำให้แห้ง บดให้ละเอียด และผสมกับน้ำมัน จนได้เป็นหมึกที่สามารถใช้เป็นไส้ของปากกาได้ ถือว่าปากกาด้ามนี้เป็นการเพิ่มคุณค่าการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนน้ำเสียอย่างจริงจังได้ทั้งด้าม และยังทำให้ปากกาสามารถย่อยสลายได้ 100% ช่วยป้องกันปัญหาขยะพลาสติกจากอุปกรณ์เครื่องเขียนไปได้อีกหนึ่งชนิด


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.