อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

สร้างเมืองเท่าเทียมด้วย Minecraft

ให้ ‘ทุกคน’ มีส่วนร่วมออกแบบเมืองได้ง่ายขึ้น ด้วยเครื่องมือที่เข้าใจได้ง่ายๆโครงการจากสหประชาชาติ (UN) ใช้เครื่องมือของผู้ผลิตเกม Minecraft เพื่อให้คนทั่วไปได้ร่วมกันออกแบบพื้นที่สาธารณะได้ง่ายขึ้น มองเห็นภาพของเมืองและปรับเปลี่ยนการใช้สอยตามความชอบได้ เพื่อนำไปสู่การเสนอการจัดการเมืองของทุกคน


การออกแบบพื้นที่สาธารณะร่วมกัน

Block by Block ( https://www.blockbyblock.org ) เป็นความร่วมมือระหว่าง UN-Habitat ร่วมกับ Microsoft และ Mojang ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์เกม Minecraft เพื่อให้เกิดการใช้กลไกแบบเดียวกับเกม Minecraft ในการจัดกระบวนการที่ทำให้คนในเมืองเป้าหมายได้ร่วมกันออกแบบเมืองของตนเอง เริ่มต้นการทำงานมาตั้งแต่ปี 2012 โดยพบว่าการใช้กลไกแบบบล็อกในเกม Minecraft ทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงการออกแบบเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นอกจากทุกคนจะใช้งานได้ง่ายแล้ว วิธีนี้ยังมีราคาถูกในการสร้างภาพเมืองในสิ่งแวดล้อมแบบสามมิติ ทำให้เกิดการแบ่งปันความคิดเห็น การหาความต้องการร่วม และการดำเนินงานต่อหลังจากออกแบบเสร็จ ในช่วงต้นได้ถูกนำไปทดลองใช้ที่เมืองไนโรบี (Nairobi) ในประเทศเคนยา และเมืองมุมไบ (Mumbai) ในประเทศอินเดีย เพื่อให้กลุ่มคนที่ไม่ค่อยถูกได้ยินเสียงได้เปล่งเสียงของตัวเองให้คนทั่วไปได้ยิน เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้หญิง ผู้พิการ และผู้ลี้ภัย การใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ ฝึกฝน ขยายขอบเขตการรับรู้ สร้างความร่วมมือ และทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ด้วยความรักและหวงแหนในพื้นที่เมืองสาธารณะร่วมกัน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.