อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

แบบบ้านชุมชนใหม่ ชนเผ่าปิ๊กมี่

การอนุรักษ์ชนเผ่าที่ไปด้วยได้กับการพัฒนาชาวบ้านชนเผ่าปิ๊กมี่สร้างบ้านและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม Warka จนได้รูปแบบระบบสาธารณูปโภคที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับวิถีชีวิต


การออกแบบคุณภาพชีวิตเชิงอนุรักษ์

:: ประเด็นปัญหา ::

ชนเผ่าพื้นเมืองโบราณหลายแห่งมีวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และมีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างยากที่จะแยกขาดกันได้ อย่างไรก็ตามด้วยมุมมองด้านคุณภาพชีวิต ชนเผ่าพื้นเมืองนับว่ามีความเสี่ยงในการประสบภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีการหลุดรอดของเชื้อโรคเข้าไปเพียงเล็กน้อยก็อาจแพร่ระบาดและทำให้คนทั้งเผ่าติดเชื้อและสูญพันธุ์ได้ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนเผ่าโดยยังรักษาอัตลักษณ์และระบบวิถีชีวิตดั้งเดิมไว้ยังคงเป็นโจทย์ที่ท้าทาย


:: การจัดการ ::

Warka Water ( https://www.warkawater.org ) เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขอนามัย ได้ร่วมมือกับชนเผ่าปิ๊กมี่ (Pygmy) ในแอฟริกาใต้ด้วยการให้คนในชนเผ่าเป็นผู้ใช้ภูมิปัญญาของตนเองในการสร้างบ้านและชุมชน ในขณะที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมบางส่วนจาก Warka Water ในด้านความรู้เชิงสถาปัตยกรรมและสุขลักษณะ จนเกิดโครงการก่อสร้างพื้นที่ร่วมของชุมชนซึ่งประกอบด้วยบ้าน 7 หลังและหอคอย 2 หลังสำหรับรวบรวมน้ำสะอาดจากอากาศ ชุมชนใหม่นี้เกิดจากฝีมือของชาวปิ๊กมี่ 30 คน (ชนเผ่าปิ๊กมี่โดยทั่วไปจะอยู่อาศัยกันเฉลี่ยชุมชนละประมาณ 30 คน) โดยค่อยๆ ก่อสร้างด้วยตัวเองทีละน้อยและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2022

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

SolidSprout Company Limited

SolidSprout is the best design agency in Bangkok, top ranking design agency in Thailand, award winning design agency company for social impact and social service that are environmentally friendly and safe to human, children, people with disability, minority people, and elderly. It is also a design consultant agency which provides design consultation and aesthetic consultation worldwide. Its design service includes product design, branding, rebranding, packaging design, brand identity, corporate identity, organisational identity, printing, banner, brochure, leaflet, booklet, ads, exhibition, Facebook ad, print ad, catalogue, graphic design, vector design, custom design, logo design, and concept design. Creative design service with high quality and professional friendly staff design company in Bangkok, Thailand. Human development workshops, transformative workshops, human potential development workshops, and design skills workshops or craft workshops are also managed. It creates positive outcomes and profits surplus for the world using circular economy, design thinking, and universal design principle. โซลิดสเปราท์คือผู้ให้บริการด้านการออกแบบและนักออกแบบในกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลและมีความน่าเชื่อถือก้านการออกแบบและการดีไซน์ในระดับสากล เพื่อการสร้างผลกระทบทบทางสังคมและการให้บริการสังคม ด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และดีต่อมนุษย์ ปลอดภัยต่อเด็ก คนพิการ คนด้อยโอกาส คนแก่ ผู้สูงอายุ หรือผู้สูงวัย เรายังเป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจด้านการออกแบบ ผู้ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเรื่องการออกแบบ บริษัทให้คำปรึกษาธุรกิจด้านดีไซน์ในระดับโลก งานบริการของเราประกอบด้วย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบแบรนด์ แบรนด์ดิ้ง แบรนดิ้ง รีแบรนด์ รีแบรนด์ดิ้ง รีแบรนดิ้ง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบแพคเกจจิ้ง การออกแบบตัวตน การออกแบบภาพลักษณ์สินค้า การออกแบบภาพลักษณ์องค์กร การพิมพ์ การออกแบบแบนเนอร์ การออกแบบโบรชัวร์ การออกแบบใบปลิว การออกแบบหนังสือ การออกแบบสมุด การออกแบบแคตตาล็อก การออกแบบสื่อ การออกแบบโฆษณา การออกแบบโฆษณาเฟซบุ๊ค การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบกราฟิก การออกแบบเวคเตอร์ การออกแบบตามสั่ง การออกแบบโลโก้ และการออกแบบแนวคิด เราให้บริการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ด้วยงานที่มีคุณภาพสูงและพนักงานที่เป็นมิตรและเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพในกรุงเทพ ประเทศไทย เรายังรับจัดเวิร์คชอพ รับจัดอบรม รับจัดสัมมนา รับเวิร์คช็อพเพื่อการพัฒนาบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อการเปลี่ยนแปลง ในด้านการออกแบบและการดีไซน์ การฝึกทักษะต่างๆ และการทำงานประดิษฐ์หรืองานฝีมือ ทั้งนี้เพื่อสร้างผลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ดีต่อธุรกิจและเพื่อโลก โดยใช้แนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การคิดเชิงออกแบบ และการออกแบบเพื่อทุกคน การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล หรืออารยสถาปัตย์

©  SolidSprout Co., Ltd,  2018-2021.