top of page

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

D E S I G N   f o r   S O C I A L   I M P A C T S

โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีฟิวชั่น

Oxfordshire Fusion Power

โรงผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีฟิวชั่น แห่งแรกของโลกที่สหราชอาณาจักรAL_A ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าต้นแบบที่จะเกิดขึ้นใน Oxfordshire เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นความร่วมมือกับบริษัทด้านพลังงาน UK Atomic Energy Authority หรือ UKAEA และทีมวิศวกรจาก Arup


การออกแบบครั้งนี้เป็นการใช้กลไกการผลิตไฟฟ้าแบบฟิวชั่น (fusion) ซึ่งคาดว่าจะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เทคโนโลยีนี้พัฒนาขึ้นโดยมุ่งหวังให้สามารถนำมาใช้ทดแทนการผลิตไฟฟ้าซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลในปัจจุบัน


อาคารโรงงานจะมีความสูง 38 เมตร โดยห่อหุ้มอาคารด้วยพื้นผิวที่โปร่งแสง ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่และประชาชนภายนอกสามารถมองเห็นกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในได้ มีห้องสำนักงานตั้งอยู่โดยรอบ และสามารถใช้ในการจัดกิจกรรมและเป็นพื้นที่สำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยห้องต่าง ๆ เหล่านั้นหันหน้าออกสู่พื้นที่ธรรมชาติภายนอกทั้งหมด


การออกแบบอาคารโรงผลิตไฟฟ้านี้เป็นความตั้งใจที่จะทำให้เทคโนโลยีและธรรมชาติสามารถมีส่วนช่วยจุนเจือกันและกัน มากกว่าที่จะเป็นการยืนอยู่ในตำแหน่งตรงข้าม


เทคโนโลยีฟิวชั่นที่ใช้ในโรงงานนี้จะเป็นการใช้พลังงานจากไฮโดรเจนเพียงอย่างเดียว กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะทำให้ได้ lead-lithium ซึ่งใช้ในการก่อความร้อนให้แก่กลไกการผลิตไอน้ำ และไอน้ำนั้นจะถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนใบพัดสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าอีกต่อหนึ่ง โดยทั้งหมดจะมีของเสียที่เหลือคือฮีเลียม


ความสำเร็จที่สำคัญของเทคโนโลยีนี้คือการก้าวข้ามต้นทุนมหาศาลได้สำเร็จเมื่อปี 2022 โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในมูลค่าที่คุ้มทุน และโครงการก่อสร้างนี้มีแผนจะแล้วเสร็จภายในปี 2026


 

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม


Comments


bottom of page